WELCOME TO OUR WEBSITE

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden WebsiteCraft 

Opgemaakt 2023, te Groningen


Artikel 1. Definities

 1.     De opdrachtgever: de wederpartij van WebsiteCraft
 2.     Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Websitecraft

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, verrichtte diensten en verrichtte handelingen tussen WebsiteCraft en de opdrachtgever.

 2. Door ondertekening van een overeenkomst met WebsiteCraft, een door WebsiteCraft gestuurde offerte of de bevestiging van een opdracht per e-mail verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van WebsiteCraft en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

 3. Door ondertekening van een overeenkomst met WebsiteCraft, een door WebsiteCraft gestuurde offerte of de bevestiging van een opdracht per e-mail wat betreft het aanschaffen van webhosting, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van het feit dat onze webhostingpartner van Amerikaanse afkomst is, dat er een risico bestaat dat klantinformatie terecht kan komen op dataopslag plaatsen buiten de Europese Unie en dat hij hiermee akkoord gaat.

 4. Eventuele wijzigingen van inkoop-of andere voorwaarden door de opdrachtgever worden afgewezen door ons. Zodra de opdrachtgever het niet eens is met bepaalde voorwaarden en verandering wil aanbrengen, gaan wij hier dus niet in mee.

Artikel 3. Aanbiedingen & offertes

 1. Opgestelde offertes door WebsiteCraft zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.

 2.  Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen WebsiteCraft en de opdrachtgever zijn pas geldig als de gewijzigde of aanvullende overeenkomst schriftelijk is ondertekend door beide partijen. 
 3.  Een samengestelde prijsopgave verplicht WebsiteCraft niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten & abonnementen.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Prijzen mogen aangepast worden als er wijzigingen zijn in de inhoud van de opdrachten, bij verlenging van de opdracht of wijzigingen van wet- en regelgeving die van toepassing zijn op WebsiteCraft.
 2. Na het ondertekenen van de overeenkomst mag WebsiteCraft een vooruitbetaling vragen van 25% van het totaalbedrag. 
 3. Mits WebsiteCraft niet een gedeelte van het overeenkomstige bedrag krijgt, is WebsiteCraft niet verplicht tot het aanleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane betalingen kan geen aanspraak meer op gedaan worden, deze betaling wordt gezien als vergoeding voor de gemaakte kosten en tijd van WebsiteCraft. 
 4.  Betaling voor webhosting en/ of andere abonnementen gaat middels een maandelijkse of jaarlijkse factuur. 
 5.  Betaling van een overeenkomst dient voldaan te worden binnen 14 dagen. Bezwaren tegen de prijs op de overeenkomst geldt niet voor het schorten van de betaling. We hebben hiervoor namelijk een duidelijke overeenkomst gemaakt en er is door beide partijen voor getekend.
 6. Verlenging voor hosting gebeurt een maand voor de vervaldatum. Als de betaling niet voltooid wordt dan wordt de website offline gehaald door WebsiteCraft, tot dat er betaald wordt door de opdrachtgever.
 7. Kosten omtrent betalingen, aanmaningen etc. zijn voor de wederpartij. Hier is WebsiteCraft niet aansprakelijk voor en verduidelijking van deze voorwaarden volgen nog.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De wederpartij zorgt voor tijdig aangeven van het materiaal zoals professionele afbeeldingen en teksten. Dit zorgt ervoor dat WebsiteCraft alle informatie krijgt van de opdrachtgever die in de overeenkomst is afgesloten.

 2.  WebsiteCraft mag de website van de opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken. 
 3.  Opdrachtgever is verplicht de instructies op te volgen van WebsiteCraft omtrent voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. WebsiteCraft is verantwoordelijk voor het aanleveren van een voor de opdrachtgever goede en bruikbare website. 
 2.  Na de overeenkomst is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor hosting, onderhoud van de website en updates, mits dit anders is afgesproken. 
 3.  Alleen als er een onderhoudsabonnement is afgesloten dan is WebsiteCraft verantwoordelijk voor het uitvoeren van updates. 
 4. De protoypes die aangeleverd worden door WebsiteCraft zijn slechts schetsen en kunnen afwijken van het daadwerkelijke eindresultaat, indien wij van mening zijn dat dit de kwaliteit van de website bevordert. 
 5. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om één (1) keer per maand alle kleine wijzigingen in één keer aan te leveren conform de aanleveringsspecificaties van WebsiteCraft indien de opdrachtgever een onderhouds abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van kleine wijzigingen aan teksten, afbeeldingen & elementen zijn inbegrepen. De kleine wijzigingen mogen uitgedrukt in tijd, maximaal 15 minuten per maand kosten. Grotere wijzigingen zullen als meerwerk worden gefactureerd. Er worden op geen enkele manier tegoeden opgebouwd wanneer opdrachtgever geen gebruik maakt van deze service.

 6. WebsiteCraft heeft het recht om werkzaamheden door derden te laten verrichten. 
 7. WebsiteCraft heeft het recht de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WebsiteCraft zijn verstrekt. 

Artikel 7. Meerwerk

 1. Voor andere wijzigingen en toevoegingen aan de website buiten de overeenkomst en buiten de abonnementen wordt door Websitecraft een uurtarief gerekend. 
 2. Voor alle andere werkzaamheden buiten de overeenkomst, kan een nieuwe overeenkomst voor worden afgesloten door WebsiteCraft. WebsiteCraft zal de opdrachtgever schriftelijk informeren over de prijzen van de extra werkzaamheden. 
 3. Na het ondertekenen van een overeenkomst van WebsiteCraft is het niet mogelijk om kosteloos te veranderen van prototype of template.
 4. Na het ondertekenen van een overeenkomst van WebsiteCraft.

Artikel 8. Duur & beëindiging

 1. Overeenkomsten met betrekking tot hosting & onderhoud hebben een looptijd van 1 (een) maand, 1 (een) jaar of 2 (twee) jaren. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is 1 (één) maand. 
 2. Overeenkomsten met betrekking tot urenpakketten t.b.v. aanpassingen hebben een looptijd van 1 (één) uur, 5 (vijf) uren, 10 (tien) uren & 20 (twintig) uren.
 3. Aanbiedingen & kortingen gelden voor de huidige abonnementsduur & bij ingang van nieuwe abonnementen hanteren wij een regulier tarief.